Duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato Lietuvos Respublikos Asmens Asmens duomenų  apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Royalsmoke.lt gerbia kiekvieno asmens teisę į privatumą. Visi jūsų asmens duomenys  renkami ir tvarkomi vadovaujantis LR teisės aktai bei duomenų tretiesiems asmenims neprieinamumo principu.

Jūsų asmens duomenys renkami šiems tikslams:

 • tam, kad sklandžiai įvykdytume Jūsų rezervacijas;
 • operatyviai spręsti kilusias problemas, susijusias su prekių gedimais;
 • vykdyti kitus įsipareigojimus;
 • informavimui apie užsakytų prekių likutį.

Vadovaujamės šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenys renkami tik teisėtais tikslais.

asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

 1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;
 2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
 3. royalsmoke.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal LR įstatymus;
 4. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 5. asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
 6. visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 7. apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Naudotis RoyalSmoke.lt internetinio puslapio paslaugomis gali:

visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

juridiniai asmenys;

visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Registracijos internetiniame puslapyje metu Jūs privalote pateikti teisingus asmens duomenis.
Royalsmoke.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.